Menu

U G O V O R
O PRODAJI NA DALJINU

Zaključen u Beogradu, dana __.__.2021. godine između:

MOBILE SOLUTION PLUS DOO BEOGRAD Ogranak, Ul. Luke Vojvodića br. 33, mat. br. 21187259, PIB 109463662, koga zastupa Marković Boban, zastupnik (dalje: Prodavac) i 

________________________________ iz ___________________, Ul. _________________________, email ________________________ (dalje: Kupac). 

Član 1. 

Ovim Ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu naručenu dana __.__.________. godine porudžbinom br. ______________________. 

Prodavac se obavezuje da robu opisanu u prethodnom stavu ovog Ugovora pred Kupcu tako da isti postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za predmetnu robu isplati celokupnu kupoprodajnu cenu, uvećanu za pripadajuće troškove i istu preuzme. 

Ovaj Ugovor je ugovor o prodaji na daljini u smislu odredaba Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača RS. 

Član 2.

Kupac potvrđuje da je pre generisanja porudžbine, tj. pre zaključenja Ugovora o prodaji od strane Prodavca obavešten o sledećem: 

 • osnovnim obeležjima robe/usluge;
 • poslovnom imenu, matičnom broju, PIBu, adresi sedišta, email adresi i broju telefona Prodavca;
 • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;
 • načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;
 • prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;
 • uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski.
 • trajanju ugovora;
 • minimalnom trajanju ugovornih obaveza;
 • funkcionalnosti, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja;
 • relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima Prodavac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja;
 • postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, 
 • trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife;
 • uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti potrošača;
 • obavezi da plati Prodavcu razumne troškove u skladu sa članom 35. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev u skladu sa članom 28. stav 2. i članom 29. Zakona,
 • kada pravo na odustanak od ugovora nije predviđeno u skladu sa članom 37. zakona, o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili, gde je primenjivo, okolnostima pod kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora,
 • dužnosti Kupca da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom, troškove vraćanja robe;
 • postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, 
 • postupku zaključenja ugovora, 
 • tekstu ugovora, jeziku na koji se isti može zaključiti, 
 • Kodeksu poslovne etike, dostupan na sajtu Prodavca. 

 

koje informacije su sadržane u Obaveštenju korisnicima, kao i da je isti upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti, dostupno na sajtu, i koje predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora. 

 

Član 3. 

Prodavac se obavezuje da robu koja je predmet ovog Ugovora isporuči Kupcu u roku od _________________ od dana prijema iznosa ugovorenog na ime kupoprodajne cene po osnovu ovog Ugovora.

 

Isporuka robe vrši se putem službe dostave/kurirske službe _______________________, Kupcu ili licu koje Kupac ovlasti za prijem robe. 

 

Troškove dostave snosi Kupac, a isti se odmeravaju prema cenovniku dostavne službe vežećem na dan generisanja porudžbine, odnosno zaključenja ugovora.

 

      Član 4. 

Kupac se obavezuje da za robu koja je predmet ovog Ugovora Prodavcu isplati kupoprodajnu cenu u iznosu od ________________ dinara. 

 

Kupoprodajnu cenu, uvećanu za pripadajuće troškove, Kupac plaća platnom karticom, u dinarskoj valuti, pre slanja poručene robe. 

 

Član 5. 

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe Kupcu ili trećem licu koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi Kupac.

Član 6. 

U slučaju (ne)saobraznosti robe i u pogledu prava na odustanak od Ugovora saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kao i u kojim slučajevima Kupac nema pravo na odustanak od Ugovora, ima se primeniti Zakon o zaštiti potrošača RS i Obaveštenje korisinicima, koje predstavlja sastavni deo ovog Ugovora.  

Član 7. 

Kupac odgovara za štetu koja nastane propuštanjem preuzimanja robe koja je predmet ovog Ugovora i koja se ima utvrditi u svakom konkretnom slučaju.  Pod štetom se podrazumeva trošak koji je Prodavac imao zbog propuštanja Kupca da robu preuzme (troškovi čuvanja, prepakivanja, povrata robe i sl), o čemu je Kupac obavešten pre zaključenja ovog Ugovora. 

Član 8.

Kupac potvrđuje da je po generisanju porudžbine br. _________________ od __.__.2020. godine, a pre prijema robe od Prodavca, putem email adrese precizirane od strane Kupca, u elektornskom obliku, primio: Obrazac o odustanku, Obaveštenje korisnicima, Račun i ovaj Ugovor. 

Član 9.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da će u slučaju spora po osnovu ovog Ugovora isti nastojati rešiti mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće ugovara se nadležnost stvarno i mesno nadležnog suda u Beogradu i primena prava Republike Srbije. 

Član 10. 

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom imaju se primeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrođača, Zakona o trgovini i Zakona o elektronskoj trgovini, kao i ostali relevantni pozitivno pravni propisi. 

Član 11. 

Ovaj Ugovor sačinjen posredstvom sredstava elektronske komunikacije, putem interneta.

 

Isti se saglasno čl. 15 Zakon o elektronskoj trgovini smatra zaključenim onog časa kada je ovde Prodavac primio elektronsku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvata ponudu, tj. generisanjem porudžbine, danom __.__.2021. godine, od koga datuma počinju da teku svi relevantni rokovi.