Menu

Opšte odredbe 

MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd prikuplja samo podatke neophodne za poslovanje, a u cilju realizacije ugovora i pružanja kvalitetne usluge, te se obavezuje da štiti privatnost korisnika sajta /kupaca i garantuje da će podatke koje  korisnik sajta odnosno kupac ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti korisnika/kupaca.

Rukovalac podatke o ličnosti prikupljene u skladu sa Zakonom obezbeđuje elektronskom i fizičkom zaštitom, i to korišćenjem Intraneta, unutrašnje mreze za pristup podacima, uvođenjem šifrovane lozinke za pristup fajlovima, instaliranjem posebnih programa za zaštitu od neovlašćenog pristupa fajlovima, selekcije pristupa samo podacima neophodnim za obavljanje poslova na pojedinim pozicijama. 

Fizička zaštita podataka podrazumeva odvajanje fajlova uz sprečavanje pristupa neovlaščenim licima putem mehaničkih brava, sigurnosnih sistema zaštite i sl.

MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatra rukovocem, shodno čemu ističe svoje podatke: 

Poslovno ime: MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd

Sedište: Beograd, Luke Vojvodića br. 33 

Matični broj: 21187259

PIB: 109463662

Telefon:+381 11 4067 590 

Email: info@mobilesolutionplus.rs

Politika privatnosti je interni akt Rukovaoca kojim isti nastoji da obezbedi zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica –  korisnika sajta/kupaca u pogledu obrade podataka o ličnosti, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. 

Ovom Politikom se precizira pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti, vrste podataka koji se obrađuju, način prikupljanja, način obrade i korišćenja obrađenih podataka, mere zaštite podataka, rokovi čuvanja obrađenih podataka, prava korisnika sajta/kupaca u pogledu obrade podataka kao i način ostavrenja istih. 

Prilikom obrade podataka o ličnosti, te pri donošenju ove Politike privatnosti Rukovalac, se ima pridržavati načela obrade propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (dalje: Zakon).

 

Značenje izraza 

„Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

„Lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

„Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

„Rukovalac” je MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd, Ulica Luke Vojvodića br. 33, matični broj: 21187259, PIB 109463662 – pravno lice koji samostalno određuje svrhu i način obrade.

„Pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom, klikom, registracijom na sjatu, kreiranjem porudžbine ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose. 

„Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik)” je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS i dr. zakona iz te oblasti.

Pravni osnov i svrha obrade 

Pravni osnov za obrađivanje Vaših podataka o ličnosti mogu činiti:

 • Pozitivno pravni propisi koji uređuju predmetnu oblast. 
 • Pristanak, koji daju posetioci našeg sajta, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. 
 • Zaključenje i izvršenje ugovora. 
 • Legitimni interes Rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu Vašim potrebama i željama.

Za registraciju, tj. kreiranje korisničkog naloga, te poručivanje proizvoda na našem sajtu potrebni su nam sledeći lični podaci korisnika sajta/kupca: Ime i prezime, e-mail adresa,  broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol, datum rođenja i lozinka.

Navedene podaci se koriste u sledeće svrhe:

 • radi obrade Vaše porudžbine (obaveštenje o statusu narudžbine, vremenu dostave i sl)
 • radi izvršenja ugovorom preiuzetih obaveza,
 • kako bismo Vam omogućili podnošenje reklamacija, zamenu i povrat proizvoda,
 • kako bismo Vam omogućili različite načine plaćanja, eventualno povraćaj sredstava; 
 • kako bismo odgovorili na Vaša pitanja i pružili Vam uslugu u skladu sa Vašim potrebama,
 • kako bismo filtrirali sadržaj koji je prilagođen Vašim interesima, to jest kako bi Vam ponudili svoje proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju slični korisnici, to jest korisnici istog pola i istog uzrasta kao što ste Vi, a sve kako bismo Vam olakšali pretraživanje naše ponude.
 • kako bismo Vam omogućili učestvovanje u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
 • kako bismo sprečili/otkrili zloupotrebu ili prevaru.

Podatke o korisniku sajta/kupcu možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju Vaše posebne saglasnosti, i to:

 • kako bismo Vas izvestili o posebnim pogodnostima, sezonskim popustima i aktuelnim akcijama,
 • kako bismo Vam dostavili korisne informacije vezane za funkcionisanje samog sajta i kupovine preko istog,
 • Kako bismo Vas kontaktirali u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (upinik, anketa, itd).
 • Za marketinške analize koje će pomoći poboljšanju prodajne ponude.

Korisnik sajta/kupac je odgovoran za pristup svom korisničkom nalogu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Isti garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Rukovaocu.

Rukovalac podatke čuva do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na info@mobilesolutionplus.rs (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio).

Podaci korisnika sajta/kupca (izuzev lozinke i podataka o platnoj kartici), kao i istorija porudžbina istog, dostupni su radno angažovanim licima kod Rukovaoca, te drugim licima, u meri u kojoj je neophodno za ispunjenje svrhe obrade, tj. realizaciju zakonom propisanih i ugovorom preuzetih obaveza. 

Lične podatke korisnika sajta/kupca nužnih  za isporuku (ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona) unetu i potvrđen u porudžbenici prosleđujemo angažovanoj kurirskoj službi  kako bismo naručeni proizvod/e iz Vaše narudžbine otpremili i dostavili na adresu prema Vašem zahtevu, a u cilju relaizacije ugovora. Kurirska služba je ovlašćena da navedene podatke koristi i kontaktira Vas isključivo u svrhu isporuke predmetne pošiljke.

U zakonski dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, podatke korisnika sajta/kupca možemo podeliti sa sledećim kategorijama obrađivača podataka:

 • Kurirska i poštanska službe, 
 • IT partneri u okviru podrške i održavanja softwera,
 • Pružaoci softverskih usluga u “cloudu”, 
 • Pružaoci usluga naplate i banke, 
 • Radno angažovani u MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd., 
 • Agencije za oglašavanje, marketinške i PR agencije
 • Organi za otkrivanje i sprečavanje prevara.

Ukoliko korisnik sajta/kupac ima dodatna pitanja o konkretnom proizvodu za više informacija o istom nam se može obratiti putem emaila:info@mobilesolutionplus.rs. 

Podaci koje korisnik/kupac tom prilikom dostavi (IP adresa i/ili mail adresa) biće korišćeni za rešavanje predmetnih pitanja.

Kako bismo u što kraćem roku odgovorili na Vaše konkretno pitanje potrebno je da dostavite tražene podatke,  u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaše pitanje. 

Podaci Vaših kreditnih i debitnih kartica, koje unosite pri plaćanju u našoj online prodavnici, ne zaprimaju se i ne obrađuju u našem sistemu. Rukovalac niti jednog trenutka ne dolazi u kontakt sa podacima o Vašoj platnoj kartici.

Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti poslovne banke zadužene za online naplatu, dok Rukovalac dobija samo podatke o statusu transakcije, a navedena banka odgovara za sigurnost Vaših podataka. 

Povraćaj sredstava se vrši preko panela poslovne banke, kao i uplatom na dostavljeni tekući račun kupca.

Na našem sajtu se mogu koristiti različite tehnologije kako bismo isti poboljšali, pojednostavili, učinili efikasnim i sigurnim. Te tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime npr. kolačići, flash kolačići itd.

Svi podaci koje prikupimo kroz ,,online” prodaju biće pažljivo analizirani i obrađeni, te iskorišćeni za poboljšanje naše ponude u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Možemo prikupljati informacije o Vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketing analiza, što može uključiti sledeće:  

IP adresu posetioca

Datum i vreme posete

URL preporuke (web mesto sa koje je posetilac poslat)

Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj web stranici

Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na vaš hard disk. Iste koristimo kako bi ovaj sajt radio pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, kako bismo Vam omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako Vam omogućili da imate pozitivno korisničko iskustvo. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na Vaš računar.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te Rukovalac ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

Prava korisnika sajta/kupca 

Lične podatke dajte na dobrovoljnoj osnovi. Ukoliko ne želite da date Vaše lične podatke nećete biti u mogućnosti da relaizujete niz aktivnosti na našem sajtu (npr. sačinite porudžbinu, realizujete kupovinu itd). 

Kao imalac podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, u pisanom obliku budete informisani o identitetu i kontakt podacima rukovaoca,
 • budete informisani o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
 • budete informisani o primaocu podataka o ličnosti, 
 • bude informisani o roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje,
 • budete informisani o postojanju prava da od rukovaoca zahtevate pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka,
 • budete informisani o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, 
 • o pravu da se podnese pritužba Povereniku,
 • bude informisan o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju,
 • ostala prava propisana Zakonom. 

Za realizaciju gore navedenih prava možete se obratiti na sledeću adresu: 

MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd, Ulica Luke Vojvodića br. 33

Ili preko email adrese: info@mobilesolutionplus.rs

kojom prilikom će biti nužno utvrditi identitet Vas kao vlasnika podataka, na adekvatan način. 

Navedena prava korisnik sajta/kupac može ostaviriti na način propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i ista mu mogu biti ograničena u skladu sa predmetnim Zakonom.

Vremenski rok čuvanja podataka

Obrađeni podaci se čuvaju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, kao i u skladu sa zakonom. 

Podaci dati prilikom registracije na našem sajtu se čuvaju do trenutka deaktivacije korisničkog naloga, odnosno 2 meseca po deaktivaciji tj. zaključenju ugovora (za potrebe eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda). 

Podaci prukupljeni pri zaključenju ugovora se čuvaju do realizacije ugovora, računajući i vreme podnošenja eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu predmetnog proizvoda.

U skladu sa pozitivnim propisima podaci se mogu čuvati i duže. 

Po isteku perioda čuvanja, lični podaci će biti trajno obirsani ili učinjeni anonimnim. 

Završne odredbe

Ova Politika privatnosti se ima menjati kako bi se uskladila s stvarnim stanjem i pozitivnim zakonskim propisima, iz kog razloga je potrebno da s vremena na vreme istu proveravate.