Menu

Privredno društvo MOBILE SOLUTION PLUS DOO BEOGRAD, Ul. Luke Vojvodića br. 33, mat. br. 21187259, PIB 109463662 saglasno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS”, br. br. 62/2014, 6/2016-dr.zakon i 44/2018-dr.zakon) upućuje sledeće:

 

O B A V E Š T E NJ E    P O T O R Š A Č I M A 

U prvom redu privredno društvo MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd (u daljem tekstu: Prodavac) daje objašnjenje sledećih pojedinih izraza: 

-potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti;

-trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun;

-prodavac je, u smislu odredaba kojima se uređuje zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji i zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge;

-ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluge;

-roba je svaka telesna pokretna stvar, osim stvari koja je prodata u postupku izvršenja ili na drugi način po sili zakona, voda i gas koji se ne prodaju u ograničenoj ili unapred utvrđenoj količini i toplotna energija;

-ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja;

-sredstvo komunikacije na daljinu je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme;

-digitalni sadržaj označava podatke  koji su proizvedeni i isporučeni u digitalnom obliku.

-Porudžbenica je pismeno ili elekrtonska poruka, koja sadrži ugovorne odredbe koje potrošač potpisuje izvan poslovnih prostorija trgovca u nameri da zaključi ugovor.

proizvod je, u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača kojima se uređuje nepoštena poslovna praksa, svaka roba i usluga uključujući nepokretnosti, prava i obaveze, pokretna stvar koja je odvojena ili ugrađena u drugu pokretnu ili nepokretnu stvar uključujući energiju koja je proizvedena ili sakupljena za davanje svetlosti, toplote ili kretanja;

– proizvođač je lice:

(1) koje proizvodi ili uvozi gotove proizvode, robu, sirovine i sastavne delove na teritoriju Republiku Srbiju radi prodaje, zakupa, lizinga ili druge vrste prometa,

(2) koje se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svog naziva, zaštitnog znaka ili drugog obeležja na robu,

(3) trgovac proizvoda koji ne sadrži podatke o proizvođaču ako u određenom roku ne obavesti oštećenog o identitetu proizvođača, odnosno lica od koga je nabavio proizvod,

(4) trgovac uvoznog proizvoda koji sadrži podatke o proizvođaču, ali ne sadrži podatke o uvozniku;

-povezani ugovor je ugovor na osnovu kojeg potrošač pribavlja robu ili usluge koje su u vezi sa ugovorom zaključenim na daljinu i izvan poslovnih prostorija trgovca ili trećeg lica sa kojim trgovac ima sporazum;

-profesionalna pažnja je povećana pažnja i veština koja se u pravnom prometu osnovano očekuje od trgovca u poslovanju sa potrošačima, u skladu s dobrim običajima i načelom savesnosti i poštenja;

poslovna praksa je svako činjenje ili nečinjenje trgovca, način njegovog poslovanja ili predstavljanja i poslovna komunikacija, uključujući oglašavanje koje je neposredno povezano sa promocijom, prodajom ili isporukom proizvoda potrošačima;

-prosečni potrošač je potrošač koji je dobro obavešten i razumno obazriv, imajući u vidu društvene, kulturne i jezičke osobenosti;

šteta je, u smislu odredbi ovog zakona kojima se uređuje odgovornost za proizvode sa nedostatkom, posledica koja nastaje smrću ili telesnom povredom, kao i posledica nastala uništenjem ili oštećenjem nekog dela imovine kojeg oštećeni obično koristi za ličnu upotrebu ili potrošnju,

-ugovor o pružanju usluga je svaki ugovor, koji nije ugovor o prodaji, u skladu sa kojim prodavac pruža ili se obavezuje da pruži uslugu potrošaču, kao što je izrada ili opravka određene stvari ili izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog rada, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu za uslugu,

vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je način rešavanja sporova između potrošača i trgovca, posredovanjem ili arbitražom, u skladu sa zakonima kojima se uređuje posredovanje i arbitraža, ili drugi način rešavanja sporova u skladu sa drugim propisima kojima se uređuje vansudsko rešavanje sporova;

-davalac garancije je trgovac, bilo da se radi o proizvođaču, uvozniku, trgovcu na veliko ili trgovcu na malo, koji preuzima obaveze prema potrošaču po osnovu date garancije;

-tehnička roba je složena stvar, odnosno uređaj industrijske proizvodnje trajnije upotrebe (aparati za domaćinstvo, kompjuteri, telefoni, motorna vozila i slično) za čiji je rad neophodna električna energija, drugo sredstvo napajanja (npr. baterija ili akumulator) ili motor na unutrašnje sagorevanje, 

-kodeks dobre poslovne prakse je sporazum ili skup pravila koja nisu predviđena zakonom, podzakonskim aktima ili upravnim aktima, koja definišu ponašanje trgovaca koji prihvataju obaveze iz kodeksa u vezi sa jednom ili više posebnih poslovnih praksi ili privrednih delatnost.

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ovo Obaveštenje. 

Upoznavanje sa odredbama ovog Obaveštenja i njihovo prihvatanje je uslov za dalje korišćenje ovog sajta. 

Prodavac zadržava pravo da izmeni tekst ovog Obaveštenja, o čemu će Potrošači biti blagovremeno obavešteni na zvaničnom sajtu Prodavca.

Prodavac obavlja privrednu delatnost putem internet prodaje. 

U pogledu robe i usluga koje Prodavac nudi putem internet prodaje specifičnosti istih, odnosno bitna obeležja, detaljnije su izložena kod svakog proizvoda/usluge.  

Prodajna cena robe i usluga Prodavca, kao i način obračuna iste, izložen je kod svakog proizvoda/usluge pojedinačno. Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu.

Podaci o Prodavcu: 

Naziv prodavca: MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd

Adresa: Ulica Luke Vojvodića br. 33 

Matični broj: 21187259

Telefon: +011 4067-590

Email: info@mobilesolutionplus.rs

Plaćanje i isporuka: 

Potrošači mogu proizvode, koje kupuju putem ovog internet sajta plaćati na sledeće načine:

 • Plaćanje pouzećem u gotovini 

Plaćanje pouzećem vrši se tako što potrošači cenu naručenih proizvoda, kao i cenu isporuke, ukoliko je vrednost porudžbine manja od 2500,00rsd dinara plaćaju u gotovini zaposlenom u službi dostave CityExpress prilikom preuzimanja proizvoda. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u dinarskoj valuti. Prilikom plaćanja zaposleni u službi dostave će predati potrošaču slip isečak, koji predstavlja dokaz da su naručeni proizvodi isporučeni.

 • Plaćanje platnim karticama (Uskoro će biti dostupno plaćanje karticom preko sajta)

Potrošači mogu svoju narudžbinu platiti i koristeći sledeće platne kartice: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online plaćanje.

Sigurnost prilikom plaćanja

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu prodavca.

Ispruka robe

Roba poručena putem internet prodavnice MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd se isporučuje na teritoriji Republike Srbije putem službe dostave/kurirske službe City Express

Sve porudžbine koje se generišu do 12.00h časova  biće poslate istog dana, a one koje stignu budu generisane nakon 12.00h biće poslate narednog dana. 

Rok za isporuku od momenta poručivanja je do 48.00h radnih dana. 

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Troškovi dostave robe

-isporuka robe čija vrednost prelazi 2500.00 dinara, a ne prelazi 1kg kg težine, se ne naplaćuje odnosno ide na trošak prodavca, 

-trošak za dostavu robe vrednosti ispod 2500,00 dinara će biti naplaćen po važećem cenovniku kurirske službe City Express i plaća se direktno kuriru pri preuzimanju robe. Iznos troškova dostave biće poznati potrošaču najkasnije pri popunjavanju porudžbenice, a po unošenju potrebnih podataka. 

Saobraznost

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru Potrošač, nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da od istog  zahteva da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa prethodnim stavom nije moguće Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku,
 • Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, 
 • Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene,
 • Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu prethodnog stava javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 • Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
 • Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
 • Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe Prodavcu na servis, uz predmetni proizvod priloži dokumentaciju koja dolazi uz isti, original ili kopiju Ugovora o prodaji i račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača.

Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (revers). Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Potrošač prilikom predaje proizvoda na servis. Potrošač je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca. U suprotnom Potrošač neće moci da preuzme robu sa servisa. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugacije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikl naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost). Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese potrošača. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara Prodavac u slučaju povraćaja novca nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će ćenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca (serviseri).

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.

Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi potrošača i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenute nesobraznosti došlo krivicom Prodavca.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu potrošača tek nakon što Potrošač uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

U slučaju da se radi o kompletnom računaru kupljenom kod Prodavca, on se obavezuje da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara. U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje računara kod Prodavca, kao i u slučaju kada računar nije sastavilo ovlašćeno liće, kod Prodavca, on je dužan samo da proveri ispravnost komponenata kupljenih kod Prodavca. Kompatibilnost komponenata nije predmet saobraznosti ukoliko sve komponente u računaru nisu kupljene kod Prodavca. U slučaju da su sve komponente u računaru kupljene kod Prodavca a dolazi do određenih nekompatibilnosti u međusobnom radu, Prodavac se obavezuje da će u dogovoru sa Potrošačem pronaći rešenje za nastalu situaciju a svakako u korist potrošača.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore pomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. 

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje, odnosno istim može raspolagati.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. cišćenje i sl. Od potrošača se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom potrošača ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Potrošač će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne potpada pod uslove saobraznosti.

Reklamacija 

Ukoliko isporučena roba poseduje nedostatke (saglasno prethno opisanom) potrošač može izjaviti reklamaciju u roku od 24 sata od momenta prijema pošiljke i to na sledeće načine:

 • na broj telefona +381 11 4067-590
 • putem e-maila na adresu: info@mobilesolutionplus.rs
 • pismeno preporučenom pošiljkom na adresu: MOBILE SOLUTION PLUS doo Beograd, Ulica Luke Vojvodića br. 33

U slučaju da reklamacije budu izjavljivane telefonom neophodno je da potrošač nakon učinjene reklamacije pristupi na adresu prodavca, gde će o izjavljenoj reklamaciji biti sačinjen i potpisan zapisnik.

Rezervni delovi 

Prodavac obezbeđuje dostupnost rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, kao i po protoku istog perioda pod komercijalnim uslovima.

(zakon: prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;) 

Odustanak od ugovora na daljinu

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova povrata robe. 

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu pisanom izjavom  datom u roku iz prethodnog stava. 

Eventualne potrošačke sporove Prodavac i Potrošač će nastojati da reše najpre sporazumno, vansudskim putem ili u parničnom postupku pred nadležniom sudom, u svemu u skaldu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača RS i ostalim relevantnim propisima. 

Kod ugovora o prodaji robe rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kod ugovora o pružanju usluga rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora između potrošača i trgovca.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se prodavac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.

Prodavac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada prodavac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje prodavac ne može da utiče;

8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane prodavca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete prodavac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji

12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;

13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Ostale odredbe

Prodavac je svoje poslovanje uskladio sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije kao i Kodeksom poslovne etike. 

Sav materijal na ovom internet sajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. 

Prodavac  je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o vama. 

Prodavac sakuplja minimalnu količinu informacija o vama neophodnih za pružanje kvalitetne usluge. 

Prodavac koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetilaca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. 

Prodavac  ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. 

Sve dodatne informacije vezane za prodaju robe, servisne i druge usluge Potrošač može dobiti pozivajući na telefon +381 11 4067-590 svakog radnog dana od 9.00h-17.00h ili slanjem poruke na e-mail: info@mobilesolutionplus.rs.